فارسی | English

محصولات

محصولات آماده برای فروش

  1. کک در دانه بندی های مختلف با مشخصات زیر:   

 

Rows

Description

Granulation (mm)

Specs.

Ash content

(%)

Volatile matter

 (%)

Fixed Carbon

 (%)

Sulphur

(Max %)

Phosphorus (Max %)

1

reeze Coke

< 0-10

16.0

3.0

80.0

1.0

0.03

2

Nut Coke

10-20

5-15

14.5

2.5

82.0

0.9

0.04

3

Nut Coke

20-30

14.0

2.5

83.0

0.9

0.04

4

Nut Coke

+30

12.0

2.5

85.0

1.0

0.03

 

  1. لجن کنورتور آهن با مشخصات زیر:

 

Chemical Composition

Guaranteed (% by weight)

Fe

57% basis ,55% rejection

Al2O3

1.00 % MAX

SiO2

2.50%MAX

Phosphorus (P)

0.2% MAX

Sulphur (S)

0.2% MAX

Moisture loss At 105 degree centigrade.

14% MAX

Physical Composition

0-10mm 95%

 

  1. سینتر آگلومراسیون آهن در اندازه 10-0 میلیمتر با مشخصات زیر:

Na2O%

Cr%

Cu%

Mn%

Zn   %

As   %

Fe(t)%

Pb   %

K2O %

TiO2%

SiO2%

S%

P   %

MgO%

CaO%

Al2O3%

0.14

0

0

1.08

0.022

0.003

52.16

0.012

0.19

0.73

7.23

0

0.14

1.72

13.11

1.27

0.13

0

0

1.08

0.024

0.005

52.85

0.009

0.15

0.80

6.48

0

0.15

1.76

12.71

1.16

 

 

 

قیمت طلا