فارسی | English

پایلوت

خدمات پایلوت و صنعتی

واحد پایلوت و صنعتی کانه‌آرایی شرکت صنعتی معدنی کیان معدن پارس بر اساس نیازهای مختلف و متنوع مورد نیاز برای انجام آزمایش‌های پایلوت و تعیین پارامترهای طراحی کارخانه‌های کانه‌آرایی احداث شده است. این واحد با دارا بودن واحدهای‌ مختلف سنگ‌شکنی، آسیا، جدایش ابعادی، جدایش مغناطیسی، جدایش ثقلی و مدار فلوتاسیون و بخش آبگیری قابلیت استفاده در انجام مطالعات پایه و تفصیلی مورد نیاز طراحی کارخانه‌های کانه‌آرایی را دارد.

از ویژگی‌های واحد پایلوت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • فلوتاسیون کلیۀ مواد معدنی تا 9 مرحله کلینر
  • امکان فلوتاسیون از 150 تا 1000 کیلوگرم بر ساعت
  • امکان فلوتاسیون در شرایط 2pH تا 12
  • انجام آزمایش‌های مغناطیسی به صورت تر و خشک در ابعاد مختلف
  •  انجام آزمایش‌های مغناطیسی در شدت جریان‌های مختلف

از مهمترین خدمات واحد صنعتی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • امکان کانه‌آرایی مواد معدنی به روش فلوتاسیون  با ظرفیت 500 تن در روز
  • امکان کانه‌آرایی مواد معدنی به روش فلوتاسیون  با سلول‌های مکانیکی، ستونی و سلول کیان سل
  • امکان کانه‌آرایی مواد معدنی به روش ثقلی (جیگ و میز لرزان) با ظرفیت 500 تن در روز