فارسی | English

شیمی

 

واحد آزمایشگاه شیمی شرکت صنعتی معدنی کیان معدن پارس دارای امکاناتی نظیر : تجهیزات کامل آماده سازی نمونه ، آنالیز شیمی تر و تجزیه اکسیدهای اصلی به وسیله دستگاه جذب اتمی، اسپکتروفوتومتر UV-Vis و روش تیتراسیون و ... بر اساس روش های استاندارد جهانی در زمینه تجزیه مواد معدنی می باشد.

 

 

- خدمات آزمایشگاه شیمی

- تجهیزات آزمایشگاه شیمی